top of page

English - Goodmesh Disclaimer

General

By visiting and using this website, you accept all the terms and conditions contained therein or referred to and/or mentioned elsewhere on this website. If you do not agree with these conditions, you must not use this website.


Use of this website

We have compiled the content of this website with the greatest possible care. The information on our website is intended as general information. Decisions that you make based on this information are for your own account and risk. We (Goodmesh B.V.) strive to ensure that the information is accurate, complete and current. Nevertheless, the information may contain inaccuracies. We can therefore not accept liability for any damage resulting from the use of this website.

References to other websites

When we offer hyperlinks or references to third-party websites, this does not mean that Goodmesh B.V. recommends the products or services offered on or via these internet sites. The use of such hyperlinks is entirely at your own risk. Goodmesh B.V. does not accept any responsibility or liability with regard to the content, use or availability of such internet sites. The truthfulness, accuracy, reasonableness, reliability and completeness of information on such internet sites has not been verified by Goodmesh BV.

Intellectual property rights

All rights (including copyrights, trademark rights and any other intellectual property right) to the information presented on this website (including texts, logos, illustrations and photos) are the property of Goodmesh B.V. or are included with the permission of the relevant owner. It is not permitted to copy, reproduce, transmit, distribute, publish or make available to third parties the material on this website without prior written permission from Goodmesh B.V. or the rightful consent of the owner unless indicated. You may print and / or download information on this website for your own personal use.

Online communication

The protection of messages that you send to Goodmesh B.V. is not guaranteed. We do not guarantee that e-mails or other electronic messages sent to us will be received and processed on time and can therefore not accept any liability for the consequences of not receiving or receiving or processing them too late.

Applicable law

Dutch law applies to this website and these terms of use. The Dutch court has exclusive jurisdiction over any disputes that may arise in connection with this website.

Amendments

Goodmesh B.V. reserves the right to change the information offered on or via this website, including the text of these terms of use, at any time without further notice. It is advisable to regularly check whether the information provided on or via this internet site, including the text of these terms of use, has changed.

 

Nederlands - Goodmesh Disclaimer

 

Algemeen

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt u alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website worden vermeld. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.

 

Gebruik van deze website

Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie op onze website is bedoeld als algemene informatie. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Wij (Goodmesh B.V.) streven ernaar dat de informatie juist, volledig en actueel is. Niettemin kan de informatie onjuistheden bevatten. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van deze website.

 

Verwijzingen naar andere websites

Wanneer wij hyperlinks of verwijzingen naar websites van derden aanbieden, betekent dit niet dat Goodmesh B.V. de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Goodmesh B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Goodmesh BV niet geverifieerd.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo's, illustraties en foto's) zijn eigendom van Goodmesh B.V. of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan het materiaal op deze website te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Goodmesh B.V. of rechtmatige toestemming van de rechthebbende, tenzij aangegeven. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

 

Online communicatie

De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Goodmesh B.V. zendt, is niet gegarandeerd. Wij garanderen niet dat naar ons gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

 

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website kunnen ontstaan.

 

Wijzigingen

Goodmesh B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling regelmatig na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze gebruiksvoorwaarden, is gewijzigd.

bottom of page